Ogłoszenie o naborze numer 26530 - Nabór do Służby Cywilnej - Komenda Miejska Policji w Poznaniu

Biuletyn Informacji Publicznej

Nabór do Służby Cywilnej

Ogłoszenie o naborze numer 26530

Komenda Miejska Policji w Poznaniu

Ogłoszenie o naborze nr 26530 z dnia 28 kwietnia 2018 r. 

OFERTY DO

12

maja

2018

WYMIAR ETATU

1,0

STANOWISKA

1

STATUS

tryb
edycyjny

DODATKOWE

 


 

Komendant Miejski Policji poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

inspektor

do spraw: obsługi policyjnych systemów informatycznych

Zespół Wspomagający Komisariatu Policji Poznań Wilda KMP w Poznaniu


 

MIEJSCE WYKONYWANIA PRACY:

Poznań

Komisariat Policji Poznań Wilda KMP w Poznaniu
ul. Chłapowskiego 12
61-504 Poznań
(tymczasowa siedziba: ul. Taborowa 22 Poznań)

ADRES URZĘDU:

Komenda Miejska Policji w Poznaniu
ul. Szylinga 2
60-790 Poznań


WARUNKI PRACY

Praca jednozmianowa, przy oświetleniu naturalnym i sztucznym, na I piętrze, budynek nie posiada windy, praca przy komputerze.
Budynek z barierami architektonicznymi dla osób niepełnosprawnych.

ZAKRES ZADAŃ

 • odczytywanie danych z dokumentów oraz korzystanie zz zawartości policyjnych baz danych w zakresie przydzielonych prawnień,

 • wprowadzanie do policyjnych systemów informatycznych danych zawartych w dokumentach,

 • sprawdzanie poprawności danych wprowadzanych do policyjnych baz danych oraz dokonywanie ich korekt,

 • prowadzenie magazynu dowodów rzeczowych.

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 • Wykształcenie: średnie

 • doświadczenie zawodowe: 6 miesięcy

 • umiejętność pracy w zespole,

 • znajomość ustawy o służbie cywilnej,

 • biegła obsługa komputera.

 • Posiadanie obywatelstwa polskiego

 • Korzystanie z pełni praw publicznych

 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

WYMAGANIA DODATKOWE

 • oświadczenie o poddaniu się procedurze sprawdzającej w celu uzyskania poświadczenia bezpieczeństwa,

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

 • Życiorys/CV i list motywacyjny

 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia

 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa

 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru

 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych

 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

 • oświadczenie o poddaniu się procedurze sprawdzającej, w celu uzyskania poświadczenia bezpieczeństwa.

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 • Dokumenty należy złożyć do: 12 maja 2018 r.

 • Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu

 • Miejsce składania dokumentów:
  Komenda Miejska Policji w Poznaniu
  ul. Szylinga 2
  60-790 Poznań


 

INNE INFORMACJE:


 

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.
Proponowane wynagrodzenie wg. mnożnika 1,1965 = 2242,05 zł brutto+ dodatek stażowy max. 20% brutto.
W liście motywacyjnym wymagane jest umieszczenie numeru ogłoszenia dotyczącego naboru, dane kontaktowe, dane do korespondencji oraz adres mailowy.
Oferty nadesłane po terminie nie będą rozpatrywane.
Aplikacje niekompletne lub nie podpisane odręcznie - nie przejdą do dalszego etapu rekrutacji.
Oferta powinna zawierać tylko wymagane dokumenty w kserokopii, proszę nie załączać oryginałów ani suplementów do dyplomów. Dokumentami potwierdzającymi doświadczenie zawodowe są m. in. świadectwa pracy /umowa o pracę nie potwierdza okresu zatrudnienia/.
Wszystkie oświadczenia muszą być odręcznie, czytelnie podpisane z aktualną datą.
Kandydaci spełniający wymogi formalne, zostaną poinformowani o dalszych etapach naboru wyłącznie drogą mailową.
Ofert nie zakwalifikowanych nie odsyłamy.
Dodatkowe informacje dotyczące procedury naboru można uzyskać pod numerem telefonu 061 84 157 22
Zachęcamy do składania ofert również osoby niepełnosprawne.
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

 

Metryczka

Data publikacji 30.04.2018
Data modyfikacji 30.04.2018
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Miejska Policji w Poznaniu
Osoba udostępniająca informację:
Agnieszka Dolata Wydział Prezydialny
Osoba modyfikująca informację:
Agnieszka Dolata

Nawigacja

do góry