Ogłoszenie o naborze nr 61156 - Nabór na stanowiska cywilne w KSC - Komenda Miejska Policji w Poznaniu

Biuletyn Informacji Publicznej

Nabór na stanowiska cywilne w KSC

Ogłoszenie o naborze nr 61156

Komenda Miejska Policji w Poznaniu


 

Ogłoszenie o naborze nr 61156 z dnia 14 lutego 2020 r.


 

Oferty należy składać do 28 lutego 2020 r.

Oferta na umowę na okres zastępstwa min. 1 rok.


 

Komendant Miejski Policji poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:


 

specjalista


 

do spraw: administracyjno-organizacyjnych Wydział Kryminalny Komisariatu Policji Poznań Wilda KMP w Poznaniu

ADRES URZĘDU:

Komenda Miejska Policji w Poznaniu
ul. Szylinga 2
60-790 Poznań

 

MIEJSCE WYKONYWANIA PRACY:

Poznań
Komisariat Policji Poznań Wilda KMP w Poznaniu
ul. Chłapowskiego 12
61-504 Poznań
(tymczasowa siedziba: ul. Taborowa 22 Poznań)

 

 

WARUNKI PRACY

Praca jednozmianowa, przy oświetleniu naturalnym i sztucznym, na I piętrze, budynek nie posiada windy, praca przy komputerze.
Budynek z barierami architektonicznymi dla osób niepełnosprawnych.


 

ZAKRES ZADAŃ

 • przyjmuje i kompletuje sprawy ostatecznie zakończone ze stanu Wydziału Kryminalnego, przygotowuje i przekazuje akta i dokumenty do Składnicy Akt, sporządza spisy archiwalne , rozlicza dzienniki korespondencyjne, prowadzi skorowidz postępowań rejestrowych, przygotowuje, kompletuje i przekazuje akta rejestrowe do Składnicy Akt, zapoznaje z przepisami prawnymi, pismami oraz okólnikami funkcjonariuszy i pracowników Wydziału Kryminalnego, zastępuje sekretarki w innych Wydziałach.


 

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 • Wykształcenie: średnie

 • doświadczenie zawodowe: co najmniej 6 miesięcy

 • umiejętność pracy w zespole,

 • znajomość ustawy o służbie cywilnej,

 • biegła obsługa komputera.

 • Posiadanie obywatelstwa polskiego

 • Korzystanie z pełni praw publicznych

 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


 

WYMAGANIA DODATKOWE

 • oświadczenie o poddaniu się procedurze sprawdzającej w celu uzyskania poświadczenia bezpieczeństwa z dostępem do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą "poufne"


 

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

 • CV i list motywacyjny

 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia

 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego

 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych

 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

 • Zgoda na przetwarzanie danych osobowych w celu przeprowadzenia naboru w zakresie szerszym niż wynikający z przepisów prawa pracy W związku z udziałem w naborze na stanowisko ………………….. , nr ogłoszenia …………….... wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Komendę Miejską Policji w Poznaniu, ul. A. Szylinga 2, 60-787 Poznań, danych osobowych podanych przeze mnie w zakresie szerszym niż wynikający z przepisów prawa pracy. (z własnoręcznym podpisem)

 

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

 • oświadczenie o poddaniu się procedurze sprawdzającej w celu uzyskania poświadczenia bezpieczeństwa z dostępem do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą "tajne"

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 • Dokumenty należy złożyć do: 28 lutego 2020 r.

 • Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu

 • Miejsce składania dokumentów:
  Komenda Miejska Policji w Poznaniu
  ul. Szylinga 2
  60-790 Poznań


 

 

DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA


 

DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA Informacja dotycząca zasad przetwarzania danych osobowych kandydatów do pracy w Komendzie Miejskiej Policji w Poznaniu. W myśl art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia parlamentu europejskiego i rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanym dalej RODO informuję, że w związku z prowadzonym procesem naboru: 1. Administratorem Danych Osobowych jest Komendant Miejski Policji w Poznaniu z siedzibą przy ul. A. Szylinga 2, 60-787 Poznań. 2. Zgodnie z art. 37 niniejszego rozporządzenia Komendant Miejski Policji w Poznaniu wyznaczył w podległej jednostce inspektora ochrony danych nadzorującego prawidłowość przetwarzania danych osobowych, z którym można skontaktować się za pośrednictwem: adresu e-mail: iod.poznan@po.policja.gov.pl; tel. 61 84-140-65, adresu korespondencyjnego: ul. A. Szylinga 2, 60-787 Poznań. 3. Dane osobowe kandydata przetwarzane są w celu związanym z przeprowadzeniem naboru na stanowisko, którego dotyczy ogłoszenie, czyli w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze /art. 6 ust. 1 lit. c RODO/ - na podstawie kodeksu pracy i ustawy o służbie cywilnej. 4. W przypadku podania przez kandydata szerszego katalogu danych osobowych niż jest to wymagane przepisami prawa pracy i przepisami ustawy o służbie cywilnej, dane te będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO. 5. Administrator Danych Osobowych będzie przetwarzać dane osobowe przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt. 3, tj. od 3 miesięcy do 6 miesięcy – po wskazanym okresie dokumenty aplikacyjne będą komisyjnie zniszczone z wyłączeniem listów motywacyjnych kandydatów, które podlegają zarchiwizowaniu przez okres do 2 lat. 6. W związku z przetwarzaniem danych osobowych kandydatowi przysługują następujące uprawnienia: a) prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych, b) prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne, c) prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym), d) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych. 7. Kandydatowi przysługuje prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem. Jednocześnie, wycofanie zgody na przetwarzanie danych jest równoznaczne z rezygnacją w udziale w procesie naboru. Cofnięcie zgody jest możliwe poprzez złożenie oświadczenia za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem: malgorzata.grzybek@po.policja.gov.pl. 8. Kandydatowi przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu w Komendzie Miejskiej Policji w Poznaniu danych osobowych. 9. Podanie przez kandydata danych osobowych jest obowiązkowe w zakresie wynikającym z przepisów prawa pracy, a w pozostałym zakresie dobrowolnym. 10. W oparciu o dane osobowe kandydata nie będą podejmowane wobec niego zautomatyzowane decyzje, w tym decyzje będące wynikiem profilowania. 

INNE INFORMACJE:


 

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

Proponowane wynagrodzenie według aktualnie obowiązującego mnożnika kwoty bazowej

1,3564 = 2600,13 zł brutto+ dodatek stażowy max. 20% brutto.

Umowa na okres zastępstwa min. 1 rok.

W liście motywacyjnym wymagane jest umieszczenie numeru ogłoszenia dotyczącego naboru, dane kontaktowe, dane do korespondencji oraz adres mailowy. Oferty nadesłane po terminie nie będą rozpatrywane. Aplikacje niekompletne lub nie podpisane odręcznie - nie przejdą do dalszego etapu rekrutacji. Oferta powinna zawierać tylko wymagane dokumenty w kserokopii, proszę nie załączać oryginałów ani suplementów do dyplomów.

Dokumentami potwierdzającymi doświadczenie zawodowe są m. in. świadectwa pracy /umowa o pracę nie potwierdza okresu zatrudnienia/. Wszystkie oświadczenia muszą być odręcznie, czytelnie podpisane z aktualną datą. Kandydaci spełniający wymogi formalne, zostaną poinformowani o dalszych etapach naboru wyłącznie drogą mailową.

Ofert nie zakwalifikowanych nie odsyłamy.

Dodatkowe informacje dotyczące procedury naboru można uzyskać pod nr telefonu 061 84 157 22 Zachęcamy do składania ofert również osoby niepełnosprawne. Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Metryczka

Data publikacji 14.02.2020
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Miejska Policji w Poznaniu
Osoba udostępniająca informację:
Beata Chudziak KMP Poznań
do góry