Wtorek, 23 grudnia 2014, data aktualizacji serwisu: 12.12.2014
Komenda Miejska Policji w Poznaniu
strona główna
Menu przedmiotowe
Serwis odwiedziło:
369.109 osób

Wniosek o pozwolenie na broń

22.06.2009

Osoba zainteresowana uzyskaniem pozwolenia na broń, o której mowa w Ustawie, jest zobowiązana złożyć wniosek do właściwego komendanta Policji.
 
Wniosek ten powinien zawierać: 
 • imię i nazwisko wnioskodawcy
 • imiona rodziców i nazwisko panieńskie matki
 • adres stałego zamieszkania /zameldowania/
 • nr dowodu osobistego, nazwę organu wydającego i datę wydania
 • nr PESEL
Do podania (wniosku) należy dołączyć: dwa zdjęcia (format 3x4cm).
Kserokopie dowodu osobistego oraz dokument potwierdzający uiszczenie opłaty skarbowej za wydanie pozwolenia, karty rejestracyjnej broni. 
Ponadto do wniosku obowiązkowo strona winna załączyć orzeczenie lekarskie i psychologiczne potwierdzające brak przeciwwskazań do dysponowania bronią określonego rodzaju oraz informację z Krajowego Rejestru Karnego.
Szczegółowe przepisy dotyczące zakresu, warunków oraz trybu prowadzenia badań lekarskich i psychologicznych, a także stawek odpłatności za badania zawiera Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 września 2000 r. w sprawie badań lekarskich i psychologicznych osób ubiegających się lub posiadających pozwolenie na broń (Dz.U. nr 79 poz. 898 z późniejszymi zmianami). W tym miejscu należy zaznaczyć, że skutkiem nie dopełnienia obowiązku przedłożenia orzeczenia lekarskiego i psychologicznego jest odmowa rejestracji broni pneumatycznej lub wydanie decyzji odmawiającej pozwolenia na posiadanie broni.
Orzeczenie lekarskie i psychologiczne stanowi podstawę do wydania pozwolenia na broń przez okres dwóch miesięcy od daty jego wydania. Powyższe stanowi, że osoba, która uzyskała orzeczenie pozytywne, powinna w ciągu 2 miesięcy od daty jego wydania przedłożyć orzeczenie właściwemu organowi Policji wraz z wnioskiem o wydanie pozwolenia. Przekroczenie terminu spowoduje, że orzeczenie - dla organu Policji - traci moc wiążącą i nie będzie stanowiło podstawy do pozytywnego rozstrzygnięcia.

Osoba ubiegająca się o uzyskanie pozwolenia na broń obowiązana jest - zgodnie z dyspozycją art. 16 Ustawy o broni i amunicji - do zdania egzaminu przed komisją powołaną przez właściwy organ Policji ze znajomości przepisów dotyczących posiadania i używania danej broni oraz  umiejętności posługiwania się bronią.

Od egzaminu zwolnieni są m.in. członkowie Polskiego Związku Łowieckiego - w zakresie broni myśliwskiej oraz członkowie Polskiego Związku Strzelectwa Sportowego posiadający licencje na uprawianie strzelectwa sportowego - w zakresie broni sportowej, jeżeli zdali taki egzamin na podstawie odrębnych przepisów.
Osoba przystępująca do egzaminu obowiązana jest do uiszczenia stosownej opłaty na konto wskazane przez organ wydający pozwolenie na broń.

Opłatę za egzaminy pobiera się w wysokości :
 • do ochrony osobistej 500 zł
 • do celów sportowych 800 zł
 • do celów kolekcjonerskich 1000 zł
 • do celów pamiątkowych 400 zł
 • do celów szkoleniowych 1000 zł (stawka odpłatności za egzamin związany z ubieganiem się o wydanie pozwolenia na broń w celach szkoleniowych   dla nauczycieli realizujących w szkołach lub szkołach wyższych zajęcia z przysposobienia obronnego wynosi 100 zł),
 • do innych celów 600 zł
22.06.2009

31.08.2013
Autor : Grzegorz Dobrzycki
Opublikowane przez : Michał Iwanowski
KMP Poznań
Statystyka strony: 2557 wizyt
WYBIERZ SZEROKOŚĆ STRONY :
WAI
Wersja PDA