praktyki - Praktyki - Komenda Miejska Policji w Poznaniu

Biuletyn Informacji Publicznej

Warunki przyjęć na praktyki w KOMENDZIE MIEJSKIEJ POLICJI w Poznaniu

Na podstawie Ustawy z dnia 17 lipca 2009 roku o praktykach absolwenckich (Dz.U. Nr 127, poz. 1052) I. Wymagane dokumenty

Kandydaci zainteresowani odbyciem praktyk w Komendzie Miejskiej Policji w Poznaniu składają osobiście następujące dokumenty:

formularz zgłoszeniowy dla osób ubiegających się o praktyki w Komendzie Miejskiej Policji w Poznaniu wypełniony w siedzibie komendy ;

 1. skierowanie ze szkoły/uczelni na praktykę lub zaświadczenie ze szkoły/uczelni;
 2. kserokopia dowodu osobistego i legitymacji szkolnej/studenckiej;
 3. zakres (program) praktyki;
 4. kserokopia ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków;
 5. dane i numer telefonu osoby odpowiedzialnej za organizację praktyk w szkole / na uczelni;
 6. oświadczenie o niekaralności za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego;

II. Termin i miejsce składania dokumentów

Kandydat, który ma zamiar odbywać praktykę w KMP w Poznaniu składa dokumenty w Wydziale Kadr i Szkolenia KMP w Poznaniu ul. Szylinga 2, 60-787 Poznań.

W Komendzie Miejskiej Policji w Poznaniu nie są rozpatrywane dokumenty o odbycie praktyk adresowane do innych komend powiatowych i miejskich Policji województwa wielkopolskiego.
Warunki przyjęć na praktyki oraz formularz zgłoszeniowy i oświadczenie o niekaralności znajdują się na stronach podmiotowych BIP Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu
UWAGA:
Liczba miejsc i czas trwania praktyk są ograniczone zakresem bieżących zadań realizowanych przez wskazaną komórkę organizacyjną. Spełnienie wszystkich kryteriów formalnych nie zobowiązuje Policji do przyjęcia studenta na praktykę.

III. Kryteria i terminy rozpatrywania dokumentów

 1. Rozpatrzeniu podlegają wyłącznie dokumenty złożone we właściwym terminie (co najmniej miesiąc przed planowanym rozpoczęciem praktyki).
 2. Warunkiem pozytywnego rozpatrzenia dokumentów o odbycie praktyki jest:
 • zbieżność jej programu z zakresem działania wskazanej przez ucznia/studenta komórki organizacyjnej
 • możliwości organizacyjne komórki organizacyjnej w terminie realizacji praktyki.
 1. Kandydat otrzymuje pisemną lub telefoniczną informację o pozytywnym bądź negatywnym rozpatrzeniu zgłoszenia.
 2. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia zgłoszenia zawierana jest  Umowa o praktykę studencką  sporządzana w dwóch egzemplarzach.

IV. Przebieg praktyki

 1. Na czas odbywania praktyki wyznaczany jest opiekun praktyki, który nadzoruje jej przebieg.
 2. Opiekun praktyki bezpośrednio przed rozpoczęciem praktyki zainteresowanego:
 • zapoznaje z zasadami odbywania praktyki w Policji,
 • zapoznaje z celami i zadaniami oraz strukturą organizacyjną Policji,
 • przeprowadza szkolenie z zakresu BHP i ppoż oraz szkolenie z zakresu ochrony danych osobowych,
 • zapoznaje z obowiązującymi uregulowaniami prawnymi dotyczącymi ochrony informacji niejawnych,
 1. Odbywanie praktyki polega na obserwacji i uczestnictwie studenta w zadaniach realizowanych we właściwych komórkach organizacyjnych KMP w Poznaniu.
 2. Zgodnie z przepisami ustawy o ochronie informacji niejawnych studentowi odbywającemu praktykę mogą być udostępniane tylko informacje jawne.

V. Dodatkowe informacje na temat odbywania praktyk

 1. Praktyki w Komendzie Miejskiej Policji w Poznaniu są nieodpłatne.
 2. Policja nie ma możliwości zapewnienia zakwaterowania jak również wyżywienia w czasie trwania praktyki.
 3. Policja nie refunduje kosztów przejazdu na praktykę

Dodatkowych informacji na temat odbywania praktyk udzielają pracownicy Wydziału Kadr i Szkolenia KMP w Poznaniu pod nr tel. 61 84 157 34

Pliki do pobrania

Metryczka

Data publikacji 22.06.2009
Data modyfikacji 21.01.2015
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Miejska Policji w Poznaniu
Osoba udostępniająca informację:
Beata Chudziak KMP Poznań
Osoba modyfikująca informację:
Beata Chudziak
do góry