Informacja dla osób ubiegających się o rejestracje broni pneumatycznej

Informacja dla osób ubiegających się o wydanie karty rejestracyjnej broni

(rejestracja broni pneumatycznej)

 

Zasady wydawania i cofania pozwoleń na broń, nabywania, rejestracji, przechowywania, zbywania i deponowania broni i amunicji, przewozu przez terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz przewozu z zagranicy i wywozu za granicę broni i amunicji, jak również zasady posiadania broni i amunicji przez cudzoziemców oraz zasady funkcjonowania strzelnic reguluje Ustawa z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji (Dz. U. 1999 Nr 53 poz. 549 z późniejszymi zmianami).

 

W rozumieniu ustawy bronią pneumatyczną jest niebezpieczne dla życia lub zdrowia urządzenie, które w wyniku działania sprężonego gazu jest zdolne do wystrzelenia pocisku z lufy lub elementu ją zastępującego i przez to zdolne do rażenia celu na odległość, a energia kinetyczna pocisku opuszczającego lufę lub element ją zastępujący przekracza 17 J. (Art. 8)

 

Broń pneumatyczną można posiadać na podstawie karty rejestracyjnej broni pneumatycznej wydanej przez właściwego ze względu na miejsce stałego pobytu zainteresowanej osoby lub siedziby zainteresowanego podmiotu komendant powiatowy Policji, komendant miejski Policji, a w przypadku żołnierzy zawodowych – właściwego komendanta oddziału Żandarmerii Wojskowej. (Art. 9)

 

 

Karty rejestracyjne broni pneumatycznej są wydawane na czas nieokreślony.

 

Nabywca broni jest zobowiązany zarejestrować ją w ciągu 5 dni od dnia nabycia, na podstawie dowodu nabycia broni.

 

Broń pneumatyczna nie może być zarejestrowana na rzecz osoby która nie ukończyła 18 lat.

- nie przedstawi orzeczeń lekarskich i psychologicznych wydanych przez upoważnionych lekarzy potwierdzających , że może dysponować bronią;

- nie przedstawi informacji z Krajowego Rejestru Karnego stwierdzającej, że nie była ona skazana prawomocnym orzeczeniem Sądu za przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu lub mieniu.

 

Dokumenty potrzebne do rejestracji:

  • podanie,

Podanie musi zawierać:

- oznaczenie miejscowości i datę,

- imię i nazwisko wnioskodawcy,

- imiona rodziców i nazwisko panieńskie matki,

- datę i miejscowość urodzenia,

- adres stałego zamieszkania (zameldowania) wraz z kodem pocztowym,

- numer pesel, dowód osobisty – numer, data wydania i organ wydający,

- opis broni: rodzaj, nazwa, marka, kaliber, nr. Fabryczny,

własnoręczny podpis wnioskodawcy.

  • dowód nabycia broni (faktura z podaną wartością energii kinetycznej, umowa kupna – sprzedaży z zaświadczeniem o wartości energii kinetycznej pocisku opuszczającego lufę w tej broni dot. sprzedaży między osobami fizycznymi),

  • orzeczenie lekarskie (płatne na koszt nabywcy broni),

  • orzeczenie psychologiczne (płatne na koszt nabywcy broni),

  • informacja z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności (Sąd Okręgowy w Poznaniu),

  • 2 zdjęcia o wym. 3x4 cm.

 

Posiadacz broni w przypadku jej utraty jest zobowiązany niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 24 godzin od chwili stwierdzenia utraty broni, zawiadomić o tym Policję albo Żandarmerię Wojskową.

Osoba posiadająca pozwolenie na broń lub posiadająca broń podlegająca rejestracji, która nie wymaga pozwolenia na broń, jest obowiązana w razie zmiany miejsca stałego pobytu zawiadomić o tym fakcie pisemnie, w terminie 14 dni od dnia zmiany miejsca stałego pobytu, organ Policji właściwy ze względu na nowe miejsce stałego pobytu.

Metryczka

Data publikacji 22.06.2009
Data modyfikacji 18.10.2018
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Miejska Policji w Poznaniu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Beata Chudziak
Osoba udostępniająca informację:
Beata Chudziak KMP Poznań
Osoba modyfikująca informację:
Agnieszka Dolata
do góry