Skargi i wnioski - Komenda Miejska Policji w Poznaniu

Biuletyn Informacji Publicznej

Skargi i wnioski

Zgodnie z art. 63 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 02 kwietnia 1997 r. każdy ma prawo do składania petycji, wniosków i skarg w interesie własnym lub innej osoby, za jej zgodą do organów władzy publicznej oraz do organizacji i instytucji społecznych w związku z wykonywanymi przez nie zadaniami zleconymi z zakresu administracji publicznej.

Problematyka skarg i wniosków unormowana została w Dziale VIII Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego /kpa/ (tekst jednolity, Dz. U. z 2018r. ,poz. 2096 z późn.zm). Przedmiotem skargi w myśl art. 227 kpa może być „(...) w szczególności zaniedbanie lub nienależyte wykonywanie zadań przez właściwe organy albo przez ich pracowników, naruszenie praworządności lub interesów skarżących, a także przewlekłe lub biurokratyczne załatwianie spraw”.

Zgodnie z uregulowaniem zawartym w art. 232 § 1 kpa organ właściwy do rozpatrzenia skargi może ją przekazać do załatwienia organowi niższego stopnia, o ile skarga nie zawiera zarzutów dotyczących działalności tego organu.

Skargi winny być załatwione bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w ciągu miesiąca - (art. 237 § 1 kpa). W razie niezałatwienia skargi w wyżej wskazanym terminie stosuje się przepisy art. 36 - 38 kpa.

Skargi mogą być wnoszone pisemnie, telegraficznie lub za pomocą dalekopisu, telefaksu, poczty elektronicznej, a także ustnie do protokołu.

Zawiadomienie o sposobie załatwienia skargi (art. 238 § 1 kpa) powinno zawierać oznaczenie organu, od którego pochodzi, wskazanie w jaki sposób skarga została załatwiona oraz podpis z podaniem imienia, nazwiska i stanowiska służbowego osoby upoważnionej do załatwienia skargi, lub jeżeli zawiadomienie sporządzone zostało w formie dokumentu elektronicznego, powinno być opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Zawiadomienie o odmownym załatwieniu skargi (skarga bezzasadna) powinno ponadto zawierać uzasadnienie faktyczne i prawne oraz pouczenie o treści art. 239 kpa

W przypadku gdy skarga, w wyniku jej rozpatrzenia, została uznana za bezzasadną i jej bezzasadność wykazano w odpowiedzi na skargę, a skarżący ponowił skargę bez wskazania nowych okoliczności, organ właściwy do jej rozpatrzenia może podtrzymać swoje poprzednie stanowisko z odpowiednią adnotacją w aktach sprawy - bez zawiadamiania skarżącego (art. 239 § 1 kpa).

 

Zgodnie z § 8 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz. U. Nr.5, poz.46), skargi i wnioski nie zawierające imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu wnoszącego pozostawia się bez rozpoznania.

Celem udzielenia odpowiedzi konieczne jest również podanie adresu pocztowego dla doręczeń.

 

Ochrona danych osobowych

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Komendant Miejski Policji w Poznaniu

Kontakt:

ul. Szylinga 2, 60 – 787 Poznań

tel. 61 84 156 45

w dni robocze: w godzinach 8.00 – 14.00 (w poniedziałki w godzinach 8.00 – 17.30) 

 

Komendant Miejski Policji w Poznaniu wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu.

Adres mailowy: iod.poznan@po.policja.gov.pl.

Pani/Pana dane osobowe będą wykorzystywane w celu rozpatrzenia wniesionej/wniesionego przez Panią/Pana skargi/wniosku.

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie przepisów kodeksu postępowania administracyjnego ( Dz. U. Z 2017 roku, poz. 1257, z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz. U. Z 2002 roku, nr 5, poz. 46).

Pani/Pana dane osobowe:

  • będą udostępnione wyłącznie podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa,

  • nie będą wykorzystywane w celu profilowania.

KMP nie zamierza przekazywać Pani/Pana danych osobowych do państwa trzeciego.

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez czas realizacji sprawy, a następnie archiwizowane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania.

Przysługuje także Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, gdyż wynika z przepisów kodeksu postępowania administracyjnego oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków.

W przypadku nie podania danych nie będzie możliwe rozpatrzenie wniesionej/wniesionego przez Panią/Pana skargi/wniosku.

 

 

Komendant Miejski Policji w Poznaniu (lub jego zastępcy) przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w poniedziałki w godz. 15.30 – 17.30.

Sekretariat Komendanta Miejskiego Policji w Poznaniu-  tel. 61 84 156 00. Ponadto, skargi i wnioski można zgłaszać w Wydziale Kontroli KMP w Poznaniu w dni robocze w godzinach 08.00 do 14.00, a w poniedziałki w godz. 08.00 do 17.30.

 Wydział Kontroli Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu

ul. Arnolda Szylinga 2

60-787 Poznań

tel. 61 84 156 45, fax. 61 84 155 68

Adres e-mail: skarga.poznan@po.policja.gov.pl

 

 

Komendanci Komisariatów Policji miasta Poznania i powiatu poznańskiego przyjmują interesantów w sprawach skarg i wniosków w poniedziałki w godz. 15:30 – 17:30.

 

Skargi na działalność Policji można kierować do kierowników jednostek policji, jak również składać bezpośrednio do Rzecznika Praw Obywatelskich:

 

Rzecznik Praw Obywatelskich

Aleja Solidarności 77

00-090 Warszawa

Przyjęcia Interesantów:

Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich

poniedziałek w godz. 9.00 - 17.00

od wtorku do piątku w godz. 9.00 -15.00

telefon: 22 55 17 760,22 55 17 811

centrala: 22 55 17 700

 

Pełnomocnik Terenowy w Gdańsku (dla woj. zachodniopomorskiego, pomorskiego,

warmińsko-mazurskiego)

ul. Chmielna 54/57

80-748 Gdańsk

sekretariat (+ 48) 58 764 73 02

fax (+ 48) 58 764 73 03

Przyjęcia interesantów:

telefon (+ 48) 58 764 73 06

poniedziałek w godz. 10.00-17.00

wtorek, środa, czwartek w godz. 9.00-15.00

 

Pełnomocnik Terenowy w Katowicach (dla woj. śląskiego, małopolskiego, świętokrzyskiego) ul. Jagiellońska 25 pokój 122

40-032 Katowice

telefon (+ 48 32) 72 86 800

fax (+ 48 32) 72 86 823

Przyjęcia interesantów:

poniedziałek, środa, piątek w godzinach od 9.00 do 15.00

wtorek w godzinach od 10.00 do 17.00

 

Pełnomocnik Terenowy we Wrocławiu (dla woj. dolnośląskiego, lubuskiego, opolskiego)

ul. Wierzbowa 5

50 - 056 Wrocław

sekretariat (+ 48) 71 34 69 115

fax (+ 48) 71 343 43 25

 

Przyjęcia interesantów:

telefon (+48) 71 34 69 100

poniedziałek, wtorek, czwartek w godzinach od 9.00 do 15.00

środa w godzinach od 10.00 do 17.00

 

Linki: strona główna Rzecznika Praw Obywatelskich (RPO) www.rpo.gov.pl formularz elektroniczny http://www.rpo.gov.pl/wniosek/

 

Metryczka

Data publikacji 30.08.2013
Data modyfikacji 29.10.2019
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Miejska Policji w Poznaniu
Osoba udostępniająca informację:
Agnieszka Dolata KMP Poznań
Osoba modyfikująca informację:
Beata Chudziak
do góry